Nhật ký hoạt động

stt hành động số điện thoại dịch vụ thời gian chờ tổng tiền trạng thái note thời gian