đ
Số dư
Đã sử dụng
đ
Tổng nạp

Comment reels fb

Vd: https://www.facebook.com/reel/1163863061018835


Video hướng dẫn
Lưu ý:

Tính năng Reels và video ngắn mới của facebook.
Hãy bật nút bình luận công khai và cài đặt bài viết công khai


Lọc theo trạng thái