Kiếm tiền

Bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu người mới vào sử dụng hệ thống và nhập mã giới thiệu của bạn khi đăng ký.
Các ưu đãi sau sẽ được áp dụng mỗi khi người được giới thiệu nạp tiền vào hệ thống:
Người được giới thiệu: 5% khuyến mãi / số tiền nạp (Tối đa 50k) cho lần nạp đầu tiên
Bạn: 5% hoa hồng / số tiền nạp (Tối đa 50k) cho lần nạp thứ hai
Số lượt giới thiệu thành công: 0

Mã giới thiệu
1500


Hoa hồng nhận được
STT User nạp Số tiền nạp Tiền hoa hồng Số tiền Thời gian