Nhật ký hoạt động

Báo Cáo (Chú ý: Quản lí UID (dưới nút Mua) để check trạng thái chạy)


STT UID Loại Nội dung Số lượng Số tiền Trạng Thái Thời gian Ghi chú